มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ : Elephant Reintroduction Foundation
ประจำปี
รายงานงบการเงิน
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เสนอต่อคณะกรรมการของ
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งค้าหากำไร ซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่มูลนิธิฯใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อนึ่ง เนื่องจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่หวังผลกำไร การรับรู้รายการและการรายงานในงบการเงินจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกิจการที่ไม่หวังผลกำไร


ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ : 30 มีนาคม 2555มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2554 2553
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6 9,352,184 12,795,448
เงินลงทุนชั่วคราว
7 18,341,361 5,309,629
ช้าง
8 30,416,485 30,730,485
 
ดอกเบี้ยค้างรับ
228,305 286,065
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
222,396 307,712
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 58,560,731 49,429,339
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
7 11,607,917 22,697,534
อุปกรณ์ – สุทธิ
9 1,234,527 2,048,342
เงินมัดจำ
131,610 131,610
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,974,054 24,877,486
รวมสินทรัพย์ 71,534,785 74,306,825
หนี้สินและกองทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
103,902 118,527
   
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
50,202 44,384
รวมหนี้สินหมุนเวียน 154,104 162,911
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
- 23,917
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
- 23,917
รวมหนี้สิน
154,104 186,828
กองทุนสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก
10 776,911 776,911
ยอดคงเหลือของกองทุน
70,603,770 73,343,086
รวมกองทุนสะสม 71,380,681 74,119,997
รวมหนี้สินและกองทุนสะสม 71,534,785 74,306,825

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 255
4 และ 2553
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2554 2553
รายได้
รายได้จากการรับบริจาค
11 11,792,967 11,864,215
ดอกเบี้ยรับ
1,269,704 1,290,662
รายได้อื่น
10,588 140,874
รวมรายได้ 13,073,259 13,295,751
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
13,656,185 11,384,980
ค่าใช้จ่ายอื่น
2,156,390 2,430,000
รวมค่าใช้จ่าย 15,812,575 13,814,980
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี (2,739,316) (519,229)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2553
(หน่วย : บาท)
กองทุนรวมสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก ยอดคงเหลือของกองทุน รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 776,911 73,862,315 74,639,226
รายได้ส่วนที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - (519,229) (519,229)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 776,911 73,343,086 74,119,997
       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 776,911 73,343,086 74,119,997
รายได้ส่วนที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - (2,739,316) (2,739,316)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 776,911 70,603,770 71,380,681

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2553

1. ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ("มูลนิธิฯ") จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังกำไรและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง ที่อยู่ตามที่ี่จดทะเบียนของมูลนิธิฯ อยู่ที่ 255-257 ชั้น7 อาคารฮั่วเซ่งเฮง ชั้น7 ซอยมังกร ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯมีสำนักงานอยู่ 3 แห่งคือ:-
- สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 255-257 ชั้น7 อาคารฮั่วเซ่งเฮง ชั้น7 ซอยมังกร ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
- สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง D 206 ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
- สำนักงานลพบุรี ตั้งอยู่ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 508 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีมูลนิธิฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

ในเดือนพฤษภาคม 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ มูลนิธิฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติในระหว่างปี การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้


4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เกณฑ์คงค้าง
งบการเงินของมูลนิธิฯโดยทั่วไปได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

4.4 ช้าง
ช้างที่ได้จากการซื้อด้วยเงินบริจาคแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ช้างที่ได้จากการบริจาคแสดงด้วยราคายุติธรรมที่ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯจะตัดจำหน่ายช้างออกจากงบดุลเมื่อช้างสูญหายเกิน 1 ปี หรือเสียชีวิต

4.5 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

สำนักงานเคลื่อนที่ - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน - 5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์ - 5 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น - 5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากมูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210) จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร


5. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมุติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)
2554 2553
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถือโดยมูลนิธิ
เงินสด 185 20
เงินฝากธนาคาร 9,078 6,543
     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิ    
เงินฝากธนาคาร 89 3,234
พันธบัตรรัฐบาล - 1998
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย - 1,000
รวมเงินลงทุนระยะยาว 9,352 12,795

7. เงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย


(หน่วย : พันบาท)
2554 2553
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ  
หุ้นกู้
18,341 5,310
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 18,341 5,310
เงินลงทุนระยะยาว    
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ    
เงินฝากประจำ
- 1,000
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
- 8,080
หุ้นกู้
5,608 7,618
เงินลงทุนระยะยาวถือโดยมูลนิธิฯ    
พันธบัตรรัฐบาล
6,000 6,000
รวมเงินลงทุนระยะยาว 11,608 22,698

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นเงินลงทุนตาม "สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล" ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำสัญญาดังกล่าวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อมอบหมายให้บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ ("กองทุนฯ") เพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ โดยบริษัทดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมในการฝากสินทรัพย์ของกองทุนฯ ในอัตราร้อยละต่อปีตามที่ระบุในสัญญาของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ

8. ช้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลนิธิฯ มีช้างที่อยู่ในความดูแลดังต่อไปนี้ :

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ได้รับ
บริจาค
ช้างที่ได้
จากการซื้อ
ด้วยเงินบริจาค
รวม
ช้างที่ผ่านพิธีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 5 - 5
ช้างที่อยู่ในการควบคุมของมูลนิธิฯ 2 56 58
รวม 7 56 63

ในระหว่างปี 2554 ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ผ่านพิธี
การปล่อยคืน
สู่ธรรมชาติ
แต่ยังอยู่ใน
ความดูแลของ
มูลนิธิฯ
ช้างที่อยู่ใน
การควบคุม
ของมูลนิธิฯ
รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 7 61 68
ซื้อเพิ่ม - 2 2
ได้รับบริจาค - - -
เสียชีวิต (2) (5) (7)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 5 58 63

9. อุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)
สำนักงาน
เคลื่อนที่
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
และ
อุปกรณ์
อื่นๆ รวม
ราคาทุน:
1 มกราคม 2553 554 5,362 674 4,371 1,453 12,414
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค/โอนเข้า - 117 14 - 738 869
บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - - - (695) (8) (703)
31 ธันวาคม 2553 554 5,479 688 3,676 2,183 12,580
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค/โอนเข้า - 59 69 20 1 149
บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - (197) (262) (5) (84) (548)
31 ธันวาคม 2554 554 5,341 495 3,691 2,100 12,181
ค่าเสื่อมราคาสะสม :  
1 มกราคม 2553 498 4,394 518 3,160 1,099 9,669
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 36 718 91 582 136 1,563
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - - - (696) (4) (700)
31 ธันวาคม 2553 534 5,112 609 3,046 1,231 10,532
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 11 327 64 454 94 950
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - (189) (258) (5) (84) (536)
31 ธันวาคม 2554 545 5,250 415 3,495 1,241 10,946
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2553 20 367 79 630 952 2,048
31 ธันวาคม 2554 9 91 80 196 859 1,235
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
2553 1,563
2554 950

10. ทุนทรัพย์เริ่มแรก
ทุนทรัพย์เริ่มแรกประกอบด้วยเงินบริจาคจำนวน 0.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.27 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

11. รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการรับบริจาคสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แยกตามประเภทของผู้บริจาคดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)
  2554 2553
นิติบุคคล 9,914 8,001
บุคคลธรรมดา 812 2,398
ตู้รับบริจาค 1,067 1,465
รวม 11,793 11,864

12. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

มูลนิธิฯได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่และบริการในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลนิธิฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

.
 

ล้านบาท

จ่ายชำระภายใน

ภายใน 1 ปี

0.2


13. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของมูลนิธิฯ ในวันที่ 30 มีนาคม 2555

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๘๘๘ อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๗-๘ แฟกซ์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๙

อีเมล์ : erf2545@gmail.com