มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ : Elephant Reintroduction Foundation
ประจำปี
รายงานงบการเงิน
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เสนอต่อคณะกรรมการของ
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งค้าหากำไร ซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่มูลนิธิฯใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อนึ่ง เนื่องจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่หวังผลกำไร การรับรู้รายการและการรายงานในงบการเงินจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกิจการที่ไม่หวังผลกำไร

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ : 30 มีนาคม 2550มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2549 2548
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
6,576,054 5,461,779
เงินลงทุนชั่วคราว
3 17,022,674 1,993,594
ช้าง
4 11,390,485 6,907,235
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 
ลูกหนี้จากการฟ้องร้องเนื่องจากผิดสัญญา
275,000 275,000
ดอกเบี้ยค้างรับ
308,039 311,325
อื่นๆ
321,065 222,321
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 15,171,254 15,171,254
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
3 7,485,939 24,630,081
อุปกรณ์ – สุทธิ
5 6,799,551 7,272,402
เงินมัดจำ
30,000 30,000
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,315,490 31,932,483
รวมสินทรัพย์ 50,208,807 47,103,737
หนี้สินและกองทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
71,799 108,371
เงินสะสมรอโอนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
23,760 136,988
อื่นๆ
25,973 24,296
รวมหนี้สินหมุนเวียน 121,532 269,655
กองทุนสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก
6 776,911 776,911
ยอดคงเหลือของกองทุน
49,310,364 46,057,171
รวมกองทุนสะสม 50,087,275 46,834,082
รวมหนี้สินและกองทุนสะสม 50,208,807 47,103,737

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2549 2548
รายได้
รายได้จากการรับบริจาค
7 13,059,576 7,868,392
ดอกเบี้ยรับ
1,144,578 1,038,444
รายได้อื่น
2,419 87,764
รวมรายได้ 14,206,573 8,994,600
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
10,953,380 6,931,686
รวมค่าใช้จ่าย 10,953,380 6,931,686
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี 3,253,193 2,062,914

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย : บาท)
กองทุนรวมสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก ยอดคงเหลือของกองทุน รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 776,911 43,994,257 44,771,168
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - 2,062,914 2,062,914
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 776,911 46,057,171 46,834,082
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - 3,253,193 3,253,193
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 776,911 49,310,364 50,087,275

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

1. ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มูลนิธิ") จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังกำไรและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยมีที่อยู่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 624 อาคารเยาวราชเพลส ห้อง 209 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯมีสำนักงานอยู่ 3 แห่งคือ:-
- สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 624 อาคารเยาวราชเพลส ห้อง 209 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
- สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง D 206 ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหี่ย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
- สำนักงานลพบุรี ตั้งอยู่ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 508 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210)

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.1 เกณฑ์คงค้าง
งบการเงินของมูลนิธิฯโดยทั่วไปได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

2.2 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

2.3 ช้าง
ช้างที่ได้จากการซื้อด้วยเงินบริจาคแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ช้างที่ได้จากการบริจาคแสดงด้วยราคายุติธรรมที่ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯจะตัดจำหน่ายช้างออกจากงบดุลเมื่อช้างผ่านพิธีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหรือเสียชีวิต

2.4 อุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

สำนักงานเคลื่อนที่ - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน - 5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์ - 5 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น - 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง

2.5 ผลประโยชน์พนักงาน
มูลนิธิฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้างและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

2.6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากมูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210) จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

2.7 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3. เงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ของเงินลงทุนชั่วคราวและเงินทุนระยะยาว ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
2549 2548
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ  
 เงินฝากประจำ
2,600,000 -
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
12,222,411 -
หุ้นกู้
2,200,263 -
 ตั๋วเงินคลัง
- 1,993,594
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 17,022,674 1,993,594
เงินลงทุนระยะยาว    
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ    
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
- 12,370,736
หุ้นกู้
985,939 5,759,345
เงินลงทุนระยะยาวถือโดยมูลนิธิฯ    
พันธบัตรรัฐบาล
6,500,000 6,500,000
รวมเงินลงทุนระยะยาว 7,485,939 24,630,081

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลตาม "สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล" ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำสัญญาดังกล่าวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อมอบหมายให้บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ ("กองทุนฯ") เพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ โดยบริษัทดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมในการฝากสินทรัพย์ของกองทุนฯ ในอัตราร้อยละต่อปีตามที่ระบุในสัญญาของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

4. ช้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มูลนิธิฯมีช้างที่อยู่ในความดูแลดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ได้รับ
บริจาค
ช้างที่ได้
จากการซื้อ
ด้วยเงินบริจาค
รวม
ช้างที่ผ่านพิธีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 8 - 8
ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 2 30 32
รวม 10 30 40

5. อุปกรณ์ – สุทธิ
(หน่วย : บาท)
สำนักงาน
เคลื่อนที่
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
อื่นๆ รวม
ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2548 373,150 4,609,776 474,759 2,552,698 59,030 1,121,442 9,190,855
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค/โอนเข้า 181,500 298,437 247,080 821,654 5,632 115,025 1,669,328
บริจาคออกไป - (54,002) (43,228) - - - (97,230)
31 ธันวาคม 2549 554,650 4,854,211 678,611 3,374,352 64,662 1,236,467 10,762,953
ค่าเสื่อมราคาสะสม :  
31 ธันวาคม 2548 101,972 596,657 207,384 759,030 - 253,410 1,918,453
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 90,294 963,361 123,597 641,210 - 245,973 2,064,435
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่บริจาคออกไป - (13,852) (5,634) - - - (19,486)
31 ธันวาคม 2549 192,266 1,546,166 325,347 1,400,240 - 499,383 3,963,402
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2548 271,178 4,013,119 267,375 1,793,668 59,030 868,032 7,272,402
31 ธันวาคม 2549 362,384 3,308,045 353,264 1,974,112 64,662 737,084 6,799,551
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
2548 1,174,402
2549 2,064,435

6. ทุนทรัพย์เริ่มแรก
ทุนทรัพย์เริ่มแรกประกอบด้วยเงินบริจาคจำนวน 0.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.27 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

7. รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการรับบริจาคสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกตามประเภทของผู้บริจาคดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : บาท)
  2549 2548
นิติบุคคล 4,225,145 2,326,987
บุคคลธรรมดา 7,554,646 4,354,875
ตู้รับบริจาค 1,279,785 1,186,530
รวม 13,059,576 2,044,157

8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลนิธิฯและพนักงานของมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมูลนิธิฯจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของมูลนิธิฯ ในระหว่างปี 2549 มูลนิธิฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 65,320 บาท (2548 : 65,390 บาท)

9. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มูลนิธิฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าอาคารและบริการจำนวน 0.15 ล้านบาท (2548 : 0.13 ล้านบาท)

10. จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

2549 2548 
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน) 27 21
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (บาท) 3,904,759 3,094,671

11. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของมูลนิธิฯ ในวันที่ 30 มีนาคม 2550

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๘๘๘ อาคาร ไอ ทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๗-๘ แฟกซ์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๙

อีเมล์ : erf2545@gmail.com