มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ : Elephant Reintroduction Foundation
ประจำปี
รายงานงบการเงิน
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เสนอต่อคณะกรรมการของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้จรวจสอบงบการเงินของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ("มูลนิธิฯ") ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบรายรับรายจ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายรับรายจ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยถูกต้องตามทึ่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว่้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากมูลนิธิฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องอื่น
อนึ่ง เนื่องจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่หวังผลกำไร การรับรู้รายการและการรายงานในงบการเงินจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกิจการที่ไม่หวังผลกำไร

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดง ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิณความสามารถของมูลนิธิฯในการดำเนินงานดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกมูลนิธิฯ หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคืิการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของมูลนิธิฯ
- ประเมิณความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของมูลนิธิฯฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้มูลนิธิฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมิณการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ปรีชา อรุณนารา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ : 30 เมษายน 2564
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2563 2562
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5 4,600,808 3,429,048
เงินลงทุนชั่วคราว
6 42,840,567 25,295,857
ช้าง
7 68,839,772 64,808,972
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
ดอกเบี้ยค้างรับ
295,423 246,430
อื่นๆ
731,939 1,521,704
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 117,308,509 95,302,011
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
6 9,035,405 37,288,874
อุปกรณ์
8 10,593,323 2,669,065
เงินมัดจำ
16,500 16,500
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,645,228 39,974,439
รวมสินทรัพย์ 136,953,737 135,276,450
หนี้สินและกองทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
96,688 96,478
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
182,104 51,743
รวมหนี้สินหมุนเวียน 278,792 148,221
รวมหนี้สิน 278,792 148,221
กองทุนสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก
9 776,911 776,911
ยอดคงเหลือของกองทุน
135,898,034 134,351,318
รวมกองทุนสะสม 136,674,945 135,128,229
รวมหนี้สินและกองทุนสะสม 136,953,737 135,276,450

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบรายรับรายจ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 256
3
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2563 2562
รายรับ หน่วย-บาท
รายรับจากการรับบริจาค
10 10,852,124 12,683,970
ดอกเบี้ยรับ
929,716 1,163,415
รายรับอื่น
   
รายรับจากการประเมิณมูลค่าช้างเกิดใหม่
6,800,000 1,200,000
อื่นๆ
36,512 8,579
รวมรายรับ 18,618,352 15,055,964
รายจ่าย
รายจ่ายในการบริหาร
13,614,721 14,503,987
ตัดจำหน่ายช้างเสียชีวิต
2,769,200 1,296,632
รายจ่ายอื่น
687,715 648,845
รวมรายจ่าย 17,071,636 16,449,464
รายรับส่วนที่สูงกว่ารายจ่ายสำหรับปี 1,546,716 (1,393,500)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25
63
(หน่วย : บาท)
กองทุนรวมสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก ยอดคงเหลือของกองทุน รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 776,911 135,744,818 136,521,729
รายได้ส่วนที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - (1,393,500) (1,,393,500)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 776,911 134,351,318 135,128,229
      --
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 776,911 134,351,318 135,128,229
รายได้ส่วนที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - 1,546,716 1,546,716
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 776,911 135,898,034 136,674,945

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25
63

1. ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ("มูลนิธิฯ") จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังกำไรและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง ที่อยู่ตามที่ี่จดทะเบียนของมูลนิธิฯ อยู่ที่ 888 อาคาร ไอ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ในปัจจุบัน มูลนิธิฯมีสำนักงานอยู่ 3 แห่งคือ:-
- สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง D 206 ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
- สำนักงานลพบุรี ตั้งอยู่ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 508 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่มูลนิธิฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
3.1 รายรับและรายจ่าย
รายรบและรายจ่ายของมูลนิธิฯ บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง รายรับที่เกิดจากประเมิณมูลค่าช้างที่เกิดใหม่ในโครงการจะบันทึกบัญชีเมื่อผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯประเมินมูลค่าของช้างที่เกิดใหม่ดังกล่าว

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย มูลนิธิฯ จะตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

3.4 ช้าง
ช้างที่ได้จากการซื้อด้วยเงินบริจาคแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ช้างที่ได้จากการบริจาคแสดงด้วยราคายุติธรรมที่ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯจะตัดจำหน่ายช้างออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อช้างเสียชีวิตหรือสูญหายเกิน 1 ปี
ช้างที่เกิดในโครงการจะแสดงด้วยมูลค่าตามที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ ทั้งนี้มูลนิธิจฟะทำการประเมินมูลค่าของช้างเมื่อช้างมีอายุที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปจะประเมินมูลค่าเมื่อช้างมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป3.5 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
สำนักงานเคลื่อนที่ - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน - 5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์ - 5 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น - 5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

3.6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากมูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210) จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
4. การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมุติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : พันบาท)
2563 2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถือโดยมูลนิธิ
เงินสด 10 10
เงินฝากธนาคาร 4,591 3,419
     
รวม 4,601 3,429

6. เงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ของเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)
2563 2562
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ  
เงินฝากธนาคาร
637 322
หุ้นกู้/พันธบัตร - ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
42,204 24,974
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 42,841 25,296
เงินลงทุนระยะยาว    
เงินลงทุนระยะยาวในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ    
หุ้นกู้/พันธบัตร
9,035 37,289
รวมเงินลงทุนระยะยาว 9,035 37,289
รวมเงินลงทุนระยะยาว 51,876 62,585

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นเงินลงทุนตาม "สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล" ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำสัญญาดังกล่าวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อมอบหมายให้บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ ("กองทุนฯ") เพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ โดยบริษัทดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมในการฝากสินทรัพย์ของกองทุนฯ ในอัตราร้อยละต่อปีตามที่ระบุในสัญญาของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ซึ่งในระหว่างปี 2563 มูลนิธิฯ มีค่าบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนประมาณ 0.09 ล้านบาท (2562 : 0.09 ล้านบาท)

7. ช้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลนิธิฯ มีช้างที่อยู่ในความดูแลดังต่อไปนี้ :

(หน่วย : เชือก)
31 ธันวาคม 2563 ช้างที่ได้รับ
บริจาค
ช้างที่ได้
จากการซื้อ
ด้วยเงินบริจาค
รวม
ช้างที่ผ่านพิธีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 2 - 2
ช้างที่อยู่ในการควบคุมของมูลนิธิฯ 5 85 90
รวม 7 85 92
31 ธันวาคม 2562 ช้างที่ได้รับ
บริจาค
ช้างที่ได้
จากการซื้อ
ด้วยเงินบริจาค
รวม
ช้างที่ผ่านพิธีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 3 - 2
ช้างที่อยู่ในการควบคุมของมูลนิธิฯ 6 80 85
รวม 9 80 87

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ผ่านพิธี
การปล่อยคืน
สู่ธรรมชาติ
แต่ยังอยู่ใน
ความดูแลของ
มูลนิธิฯ
ช้างที่อยู่ใน
การควบคุม
ของมูลนิธิฯ
รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 3 87 90
ซื้อเพิ่ม - 4 -
รับบริจาค - - -
เกิดใหม่ที่ประเมิณราคาแล้ว - 2 2
เสียชีวิต (1) (4) (5)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2 85 87
ซื้อเพิ่ม - - -
ได้รับบริจาค - - -
เกิดใหม่ที่ประเมิณราคาแล้ว - 9 9
เสียชีวิต - (4) (4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2 90 92

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลนิธิฯ มีช้างที่เกิดในโครงการที่ยังไม่ได้ประเมิณราคา โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 4 ตัว (2562: 6 ตัว)

8. อุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)
สำนักงาน
เคลื่อนที่
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
และ
อุปกรณ์
อื่นๆ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม
ราคาทุน:
1 มกราคม 2562 554 7,749 597 5,589 2,327 - 16,816
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค/โอนเข้า - 20 - 38 52 1,200 1,310
โอนเข้า (โอนออก) - - - - - - -
บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - (1,260) (53) - (3) - (1,316)
31 ธันวาคม 2562 554 6,509 544 5,627 2,376 1,200 16,810
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค - 20 - - 30 8,529 8,,559
โอนเข้า(โอนออก) - - - - - - -
บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - - - - - - -)
31 ธันวาคม 2563 554 6,509 544 5,627 2,406 9,729 25,369
ค่าเสื่อมราคาสะสม :  
1 มกราคม 2562 554 6,525 461 4,622 2,205 - 14,367
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 512 37 288 56 - 893
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - (1,063) (53) - (3) - (1,119)
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่จัดประเภทใหม่ - - - - -   -
31 ธันวาคม 2562 554 5,974 445 4,910 2,258 - 14,141
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 257 35 294 49 - 635
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - - - - - - -
               
31 ธันวาคม 2563 554 6,231 480 5,204 2,307 - 14,776
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2562 - 535 99 717 118 1,200 2,669
31 ธันวาคม 2563 - 278 64 423 99 9,729 10,593

9. ทุนทรัพย์เริ่มแรก
ทุนทรัพย์เริ่มแรกประกอบด้วยเงินบริจาคจำนวน 0.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.27 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

10. รายรับจากการบริจาค
รายได้จากการรับบริจาคสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามประเภทของผู้บริจาคดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)
  2563 2562
นิติบุคคล 259 2,321
หน่วยงานราชการ 9,826 9,354
บุคคลธรรมดา 343 443
อื่นๆ 424 566
รวม 10,852 12,68411. รายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลนิธิฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวนรวม 21.2 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างรั้วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ความรุ้สัตว์ป่าและธรรมชาติ การจ้างตกแต่งและจัดสร้างนิทรรศการถาวร และการจ้างจัดทำวีดิทัศน์เพื่อใหความรู้เกี่ยวกับช้างและระบบนิเวศตามธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป (2562: 0.8 ล้านบาท เกี่ยวกับการจ้างทำวีดิทัศน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับช้างและระบบนิเวศตามธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป) โดยได้รับการบริจาคจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย


12. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
มูลนิธิฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบรายรับรายจ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบันดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)
  ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้
รายรับจากการบริจาค 12,683,970 13,883,970
รายรับอื่น-รายรับจากการประเมินมูลค่าช้างเกิดใหม่ 1,200,000 -
รายจ่ายในการบริหาร 14,503,987 15,800,619
ตัดจำหน่ายช้างเสียชีวิต 1,296,632 -

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรายรับส่วนที่ต่ำกว่ารายจ่ายสำหรับปีหรือยอดคงเหลือของกองทุนตามที่ได้รายงานไว้
13. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของมูลนิธิฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2564

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๘๘๘ อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๗-๘ แฟกซ์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๙

อีเมล์ : erf2545@gmail.com