มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ : Elephant Reintroduction Foundation
ประจำปี
รายงานงบการเงิน
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เสนอต่อคณะกรรมการของ
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งค้าหากำไร ซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่มูลนิธิฯใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อนึ่ง เนื่องจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่หวังผลกำไร การรับรู้รายการและการรายงานในงบการเงินจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกิจการที่ไม่หวังผลกำไร

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ : 28 มีนาคม 2551มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2550 2549
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
8,626,687 6,576,054
เงินลงทุนชั่วคราว
4 11,499,308 17,022,674
ช้าง
5 14,390,485 11,390,485
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 
ลูกหนี้จากการฟ้องร้องเนื่องจากผิดสัญญา
275,000 275,000
ดอกเบี้ยค้างรับ
256,344 308,039
อื่นๆ
263,050 321,065
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 35,310,874 15,171,254
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
4 13,530,027 7,485,939
อุปกรณ์ – สุทธิ
6 6,632,913 6,799,551
เงินมัดจำ
30,000 30,000
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,192,940 14,315,490
รวมสินทรัพย์ 55,503,814 50,208,807
หนี้สินและกองทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
71,799 71,799
เงินสะสมรอโอนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
23,760 23,760
อื่นๆ
25,973 25,973
รวมหนี้สินหมุนเวียน 121,532 121,532
กองทุนสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก
7 776,911 776,911
ยอดคงเหลือของกองทุน
54,547,015 49,310,364
รวมกองทุนสะสม 55,323,926 50,087,275
รวมหนี้สินและกองทุนสะสม 55,503,814 50,208,807

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2550 2549
รายได้
รายได้จากการรับบริจาค
8 14,123,767 13,059,576
ดอกเบี้ยรับ
1,282,434 1,144,578
รายได้อื่น
100 2,419
รวมรายได้ 15,406,301 14,206,573
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
10,169,650 10,953,380
รวมค่าใช้จ่าย 10,169,650 10,953,380
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี 5,236,651 3,253,193

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หน่วย : บาท)
กองทุนรวมสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก ยอดคงเหลือของกองทุน รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 776,911 46,057,171 46,834,082
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - 3,253,193 3,253,193
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 776,911 49,310,364 50,087,275
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - 5,236,651 5,236,651
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 776,911 54,547,015 55,323,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

1. ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มูลนิธิ") จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังกำไรและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยมีที่อยู่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 624 อาคารเยาวราชเพลส ห้อง 209 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯมีสำนักงานอยู่ 3 แห่งคือ:-
- สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 624 อาคารเยาวราชเพลส ห้อง 209 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
- สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง D 206 ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหี่ย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
- สำนักงานลพบุรี ตั้งอยู่ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 508 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210)

2. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ดังต่อไปนี้

2.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2550

ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของมูลนิธิฯ

2.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2550

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 51   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน


มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของมูลนิธิฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวอย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของมูลนิธิฯ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เกณฑ์คงค้าง
งบการเงินของมูลนิธิฯโดยทั่วไปได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

3.3 ช้าง
ช้างที่ได้จากการซื้อด้วยเงินบริจาคแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ช้างที่ได้จากการบริจาคแสดงด้วยราคายุติธรรมที่ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯจะตัดจำหน่ายช้างออกจากงบดุลเมื่อช้างสูญหายเกิน 1 ปี หรือเสียชีวิต

3.4 อุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

สำนักงานเคลื่อนที่ - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน - 5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์ - 5 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น - 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง

3.5 ผลประโยชน์พนักงาน
มูลนิธิฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้างและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

3.6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากมูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210) จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

3.7 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. เงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ของเงินลงทุนชั่วคราวและเงินทุนระยะยาว ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
2550 2549
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ  
 เงินฝากประจำ
- 2,600,000
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
6,032,773 12,222,411
หุ้นกู้
2,496,419 2,200,263
 ตั๋วเงินคลัง
2,970,116 -
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 11,499,308 17,022,674
เงินลงทุนระยะยาว    
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ    
หุ้นกู้
7,030,027 985,939
เงินลงทุนระยะยาวถือโดยมูลนิธิฯ    
พันธบัตรรัฐบาล
6,500,000 6,500,000
รวมเงินลงทุนระยะยาว 13,530,027 7,485,939

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลตาม "สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล" ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำสัญญาดังกล่าวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อมอบหมายให้บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ ("กองทุนฯ") เพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ โดยบริษัทดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมในการฝากสินทรัพย์ของกองทุนฯ ในอัตราร้อยละต่อปีตามที่ระบุในสัญญาของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

5. ช้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มูลนิธิฯมีช้างที่อยู่ในความดูแลดังต่อไปนี้ :

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ได้รับ
บริจาค
ช้างที่ได้
จากการซื้อ
ด้วยเงินบริจาค
รวม
ช้างที่ผ่านพิธีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 9 - 9
ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 2 39 41
รวม 11 39 50

ในระหว่างปี 2550 ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ผ่านพิธี
การปล่อยคืน
สู่ธรรมชาติ
แต่ยังอยู่ใน
ความดูแลของ
มูลนิธิฯ
ช้างที่อยู่ใน
การควบคุม
ของมูลนิธิฯ
รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 8 32 40
ซื้อเพิ่ม - 11 11
เสียชีวิต - (2) (2)
ให้หน่วยงานอื่นดูแล (1) - (1)
สูญหายแต่พบภายหลัง 2 - 2
รวม 9 41 50

6. อุปกรณ์ – สุทธิ
(หน่วย : บาท)
สำนักงาน
เคลื่อนที่
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
อื่นๆ รวม
ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2549 554,650 4,854,211 678,611 3,374,352 64,662 1,236,467 10,762,953
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค/โอนเข้า - 337,209 133,356 2,096,874 37,692 340,509 2,945,640
บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - (38,327) (38,592) (1,081,953) - (256,221) (1,415,093)
31 ธันวาคม 2550 554,650 5,153,093 773,375 4,389,273 102,354 1,320,755 12,293,500
ค่าเสื่อมราคาสะสม :  
31 ธันวาคม 2549 192,266 1,546,166 325,347 1,400,240 - 499,383 3,963,402
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 110,868 1,011,706 152,419 772,529 - 232,733 2,280,255
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - (26,141) (38,799 (395,359) - (122,771) (583,070)
31 ธันวาคม 2550 303,134 2,531,731 438,967 1,777,410 - 609,345 5,660,587
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2549 362,384 3,308,045 353,264 1,974,112 64,662 737,084 6,799,551
31 ธันวาคม 2550 251,516 2,621,362 334,408 2,611,863 102,354 711,410 6,632,913
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
2549 2,064,435
2550 2,280,255

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มูลนิธิฯมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 0.21 ล้านบาท

7. ทุนทรัพย์เริ่มแรก
ทุนทรัพย์เริ่มแรกประกอบด้วยเงินบริจาคจำนวน 0.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.27 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

8. รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการรับบริจาคสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แยกตามประเภทของผู้บริจาคดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : บาท)
  2550 2549
นิติบุคคล 7,417,366 4,225,145
บุคคลธรรมดา 5,603,928 7,554,646
ตู้รับบริจาค 1,102,473 1,279,785
รวม 14,123,767 13,059,576

9. จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

2550 2549
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน) 31 27
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (บาท) 4,101,618 3,304,759

10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลนิธิฯและพนักงานของมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมูลนิธิฯจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของมูลนิธิฯ ในระหว่างปี 2550 มูลนิธิฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 86,887 บาท (2549 : 65,320 บาท)

11. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มูลนิธิฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าอาคารและบริการจำนวน 0.15 ล้านบาท (2549 : 0.15 ล้านบาท)

12. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของมูลนิธิฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2551

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๘๘๘ อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๗-๘ แฟกซ์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๙

อีเมล์ : erf2545@gmail.com