มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ : Elephant Reintroduction Foundation
ประจำปี
รายงานงบการเงิน
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เสนอต่อคณะกรรมการของ
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2545 (วันที่จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งค้าหากำไร ซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการ
เงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่มูลนิธิฯใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อนึ่ง เนื่องจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่หวังผลกำไร การรับรู้รายการและการรายงานในงบการเงินจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกิจการที่ไม่หวังผลกำไร

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ : 11 กุมภาพันธ์ 2547มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
(หน่วย : บาท)
  หมายเหตุ 2546 2545
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
47,993,307 3,008,549
เงินทดรองแก่พนักงาน
232,642 24,090
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
30,068 36,926
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 48,256,017 3,069,565
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์ – สุทธิ
3 1,451,074 329,116
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – เงินมัดจำ
- 108,195
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,451,074 437,311
รวมสินทรัพย์ 49,707,091 3,506,876
หนี้สินและกองทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
98,630 144,397
เงินสะสมรอโอนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
139,133 -
อื่น ๆ
20,270 19,746
รวมหนี้สินหมุนเวียน 258,033 164,143
กองทุนสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก
4 776,911 776,911
ยอดคงเหลือของกองทุน
48,672,147 2,565,822
รวมกองทุนสะสม 49,449,058 3,342,733
รวมหนี้สินและกองทุนสะสม 49,707,091 3,506,876

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุลนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ - เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
(หน่วย : บาท)
  หมายเหตุ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม2546 สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่9 สิงหาคม 2545ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545
รายได้
รายได้จากการรับบริจาค
5 50,075,145 3,556,185
ดอกเบี้ยรับ
489,751 5,171
รายได้อื่น
6,720 -
รวมรายได้ 50,571,616 3,561,356
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร expenses
4,465,291 995,534
รวมค่าใช้จ่าย 4,465,291 995,534
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี 46,106,325 2,565,822

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
(หน่วย : บาท)
กองทุนรวมสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก ยอดคงเหลือของกองทุน รวม
รับบริจาคทุนทรัพย์เริ่มแรก (หมายเหตุ 4) 776,911 - 776,911
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - 2,565,822 2,565,822
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 776,911 2,565,822 3,342,733
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - 46,106,325 46,106,325
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 776,911 48,672,147 49,449,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังกำไรและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยมีที่อยู่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ อาคาร ณ นคร เลขที่ 99/349 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯมีสำนักงานอยู่ 2 แห่งคือ:-
- สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคารจอดรถ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
- สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง D 206 ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหี่ย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 508 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210)

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่สำคัญของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มูลนิธิฯ”) โดยสรุปมีดังต่อไปนี้:-

2.1 หลักเงินค้าง
งบการเงินของมูลนิธิฯโดยทั่วไปได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเงินค้าง

2.2 อุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน - 5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์ - 5 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น - 5 ปี

2.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากมูลนิธิฯเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

2.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณี ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3. อุปกรณ์ – สุทธิ

(หน่วย : บาท)

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ อื่นๆ รวม
ราคาทุน:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 80,291 163,179 85,646 - 329,116
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการรับบริจาค - - 15,000 - 15,000
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค 345,988 101,620 763,560 148,204 1,359,372
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 426,279 264,799 864,206 148,204 1,703,488
ค่าเสื่อมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2545 - - - - -
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 47,557 55,517 147,445 1,895 252,414
31 ธันวาคม 2546 47,557 55,517 147,445 1,895 252,414
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2545 80,291 163,179 85,646 - 329,116
31 ธันวาคม 2546 378,722 209,282 716,761 146,309 1,451,074
ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2546 252,414
2545 -

4. ทุนทรัพย์เริ่มแรก
ทุนทรัพย์เริ่มแรกประกอบด้วยเงินบริจาคจำนวน 0.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.27 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

5. รายได้จากการรับบริจาค
ในระหว่างปี 2546 มูลนิธิฯได้รับการบริจาคจากกระทรวงการคลังเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มูลนิธิฯมีช้างอยู่ในความดูแลจำนวน 16 เชือก ซึ่งเป็นช้างที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯไม่ได้ทำการบันทึกรายการดังกล่าวไว้ในบัญชี เนื่องจากมูลนิธิฯมีวัตถุประสงค์ที่จะคืนช้างดังกล่าวกลับสู่ธรรมชาติภายหลังการปรับพฤติกรรมและฟื้นฟูสุขภาพรวมทั้งไม่สามารถประเมินมูลค่าของช้างจำนวนดังกล่าวได้

6. จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

2546 2545
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน) 21 14
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (บาท) 2,754,639 558,175

7. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการของมูลนิธิฯแล้ว

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๘๘๘ อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๗-๘ แฟกซ์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๙

อีเมล์ : erf2545@gmail.com