มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ : Elephant Reintroduction Foundation
ประจำปี
รายงานงบการเงิน
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เสนอต่อคณะกรรมการของ
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งค้าหากำไร ซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่มูลนิธิฯใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อนึ่ง เนื่องจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่หวังผลกำไร การรับรู้รายการและการรายงานในงบการเงินจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกิจการที่ไม่หวังผลกำไร

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ : 7 เมษายน 2552มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2551 2550
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
18,079,428 8,626,687
เงินลงทุนชั่วคราว
6 3,003,840 11,499,308
ช้าง
7 23,720,485 14,390,485
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 
ลูกหนี้จากการฟ้องร้องเนื่องจากผิดสัญญา
275,000 275,000
ดอกเบี้ยค้างรับ
243,017 256,344
อื่นๆ
227,526 263,050
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 45,549,296 35,310,874
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
6 16,294,858 13,530,027
อุปกรณ์ – สุทธิ
8 12,932,750 6,632,913
เงินมัดจำ
131,310 30,000
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 29,358,918 20,192,940
รวมสินทรัพย์ 74,908,214 55,503,814
หนี้สินและกองทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
86,938 134,366
เงินสะสมรอโอนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4,181 7,253
อื่นๆ
36,710 38,269
รวมหนี้สินหมุนเวียน 127,829 179,888
กองทุนสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก
9 776,911 776,911
ยอดคงเหลือของกองทุน
73,222,791 54,547,015
รวมกองทุนสะสม 73,999,702 55,323,926
รวมหนี้สินและกองทุนสะสม 74,908,214 55,503,814

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2551 2550
รายได้
รายได้จากการรับบริจาค
10 29,577,303 14,123,767
ดอกเบี้ยรับ
1,464,859 1,282,434
รายได้อื่น
33,487 100
รวมรายได้ 31,075,649 15,406,301
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
11,147,637 9,462,632
รวมค่าใช้จ่าย 12,334,212 10,154,619
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี 18,675,776 5,236,651

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หน่วย : บาท)
กองทุนรวมสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก ยอดคงเหลือของกองทุน รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 776,911 49,310,364 50,087,275
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - 5,236,651 5,236,651
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 776,911 54,547,015 55,323,926
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - 18,675,776 18,675,766
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 776,911 73,222,791 73,999,702

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

1. ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ("มูลนิธิฯ") จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังกำไรและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยมีที่อยู่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 255-257 ชั้น7 อาคารฮั่วเซ่งเฮง2 ชั้น7 ซอยมังกร ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯมีสำนักงานอยู่ 3 แห่งคือ:-
- สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 255-257 ชั้น7 อาคารฮั่วเซ่งเฮง2 ชั้น7 ซอยมังกร ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
- สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง D 206 ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหี่ย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
- สำนักงานลพบุรี ตั้งอยู่ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 508 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

3.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2551

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 51 (ปรับปรุง 2550 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของมูลนิธิฯ ได้ประเมิณแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 ฉบับที่31
ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 41 ฉบับท 43ี่ ฉบับที่ 49 และฉบับที่ 51 ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของมูลนิธิฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 ฉบับที่ 35 และฉบับที่ 39 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน

3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2551

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551ให้ใช้มาตรบานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก


มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของมูลนิธิฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวอย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของมูลนิธิฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เกณฑ์คงค้าง
งบการเงินของมูลนิธิฯโดยทั่วไปได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

4.4 ช้าง
ช้างที่ได้จากการซื้อด้วยเงินบริจาคแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ช้างที่ได้จากการบริจาคแสดงด้วยราคายุติธรรมที่ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯจะตัดจำหน่ายช้างออกจากงบดุลเมื่อช้างสูญหายเกิน 1 ปี หรือเสียชีวิต

4.5 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

สำนักงานเคลื่อนที่ - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน - 5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์ - 5 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น - 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง

4.6 ผลประโยชน์พนักงาน
มูลนิธิฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้างและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

4.7 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากมูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210) จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

3.7 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมุติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

6. เงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ของเงินลงทุนชั่วคราวและเงินทุนระยะยาว ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
2551 2550
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ  
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
- 6,032,773
หุ้นกู้
3,003,840 2,496,419
 ตั๋วเงินคลัง
- 2,970,116-
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 3,003,840 11,499,308
เงินลงทุนระยะยาว    
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ    
พันธบัตรรัวิสาหกิจ
1,457,986 -
หุ้นกู้
8,336,872 7,030,027
เงินลงทุนระยะยาวถือโดยมูลนิธิฯ    
พันธบัตรรัฐบาล
6,500,000 6,500,000
รวมเงินลงทุนระยะยาว 16,294,858 13,530,027

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลตาม "สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล" ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำสัญญาดังกล่าวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อมอบหมายให้บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ ("กองทุนฯ") เพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ โดยบริษัทดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมในการฝากสินทรัพย์ของกองทุนฯ ในอัตราร้อยละต่อปีตามที่ระบุในสัญญาของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

7. ช้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มูลนิธิฯมีช้างที่อยู่ในความดูแลดังต่อไปนี้ :

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ได้รับ
บริจาค
ช้างที่ได้
จากการซื้อ
ด้วยเงินบริจาค
รวม
ช้างที่ผ่านพิธีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 9 - 9
ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 3 51 54
รวม 12 51 63

ในระหว่างปี 2551 ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ผ่านพิธี
การปล่อยคืน
สู่ธรรมชาติ
แต่ยังอยู่ใน
ความดูแลของ
มูลนิธิฯ
ช้างที่อยู่ใน
การควบคุม
ของมูลนิธิฯ
รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 9 41 50
ซื้อเพิ่ม - 16 16
ได้รับบริจาค - 1 1
เสียชีวิต - (4) (4)
รวม 9 54 63

8. อุปกรณ์
(หน่วย : บาท)
สำนักงาน
เคลื่อนที่
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
อื่นๆ รวม
ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2550 554,650 5,153,093 773,375 4,389,273 102,354 1,320,755 12,293,500
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค/โอนเข้า - 287,398 19,200 - 8,353,304 67,137 8,727,039
บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - (75,665) (72,060) - (102,354) - (250,079)
31 ธันวาคม 2551 554,650 5,364,826 720,515 4,389,273 8,353,304 1,387,892 20,770,460
ค่าเสื่อมราคาสะสม :  
31 ธันวาคม 2550 303,134 2,531,731 438,967 1,777,410 - 609,345 5,660,587
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 111,172 1,031,785 117,429 754,851 - 273,334 2,288,571
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - (48,293) (63,155) - - - (111,448)
31 ธันวาคม 2551 414,306 3,515,223 493,241 2,532,261 - 882,679 7,837,710
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2550 251,516 2,621,362 334ล408 2,611,863 102,354 711,410 6,632,913
31 ธันวาคม 2551 140,344 1,849,603 227,274 1,857,012 8,353,304 505,213 12,932,750
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
2550 2,280,255
2551 2,288,571

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มูลนิธิฯมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1.52 ล้านบาท (2550:0.21ล้านบาท)

9. ทุนทรัพย์เริ่มแรก
ทุนทรัพย์เริ่มแรกประกอบด้วยเงินบริจาคจำนวน 0.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.27 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

10. รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการรับบริจาคสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามประเภทของผู้บริจาคดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : บาท)
  2551 2550
ธนาคารแห่งประเทศไทย 1,000,000 -
นิติบุคคล 22,051,220 7,417,366
บุคคลธรรมดา 4,726,555 5,603,928
ตู้รับบริจาค 1,799,528 1,102,473
รวม 29,577,303 14,123,767

11. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)
2551 2550
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 4,818,512 4,101,618
ค่าเสื่อมราคา 2,288,571 2,280,255
ค่าตัดจำหน่ายช้าง 1,160,000 635,000
ค่าเช่าจ่าย 460,349 675,802

12. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลนิธิฯและพนักงานของมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมูลนิธิฯจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของมูลนิธิฯ ในระหว่างปี 2551 มูลนิธิฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 243,912บาท (2550 : 86,887 บาท)

13. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

13.1. ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มูลนิธิฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 1.4 ล้านบาท ที่เกี่่ียวข้องกับการก่อสร้างรั้วไฟฟ้า

13.2. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน
มูลนิธิฯได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่และบริการในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มูลนิธิฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี

.
 

ล้านบาท

จ่ายชำระภายใน

 

ภายใน 1 ปี

0.5

1 ถึง 3 ปี

0.7

14. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของมูลนิธิฯ ในวันที่ 7 เมษายน 2552

 

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๘๘๘ อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๗-๘ แฟกซ์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๙

อีเมล์ : erf2545@gmail.com