มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ : Elephant Reintroduction Foundation
ประจำปี
รายงานงบการเงิน
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เสนอต่อคณะกรรมการของ
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งค้าหากำไร ซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่มูลนิธิฯใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อนึ่ง เนื่องจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่หวังผลกำไร การรับรู้รายการและการรายงานในงบการเงินจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกิจการที่ไม่หวังผลกำไร

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ : 15 กุมภาพันธ์ 2548มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2547 2546
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
30,523,175 47,993,307
เงินทดรองแก่พนักงาน
66,067 232,642
ช้าง
3 3,425,600 -
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
153,038 30,068
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 34,167,880 48,256,017
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
4 6,000,000 -
อุปกรณ์ – สุทธิ
5 4,124,023 1,451,074
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
875,101 -
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,999,124 1,451,074
รวมสินทรัพย์ 45,167,004 49,707,091
หนี้สินและกองทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
101,313 8,630
เงินสะสมรอโอนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
270,579 139,133
อื่น ๆ
23,944 20,270
รวมหนี้สินหมุนเวียน 395,836 258,033
กองทุนสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก
6 776,911 776,911
ยอดคงเหลือของกองทุน
43,994,257 48,672,147
รวมกองทุนสะสม 44,771,168 49,449,058
รวมหนี้สินและกองทุนสะสม 45,167,004 49,707,091

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2547 2546
รายได้
รายได้จากการรับบริจาค
7 2,044,157 50,075,145
ดอกเบี้ยรับ
426,527 489,751
รายได้อื่น
1,440 6,720
รวมรายได้ 2,472,124 50,571,616
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
7,150,014 4,465,291
รวมค่าใช้จ่าย 7,150,014 4,465,291
รายได้ส่วนที่เกินกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสำหรับปี (4,677,890) 46,106,325

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หน่วย : บาท)
กองทุนรวมสะสม  
  ทุนทรัพย์เริ่มแรก ยอดคงเหลือของกองทุน รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 776,911 2,565,822 3,342,733
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - 46,106,325 46,106,325
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 776,911 48,672,147 49,449,058
รายได้ส่วนที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - (4,677,890) (4,677,890)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 776,911 43,994,257 44,771,168

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังกำไรและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยมีที่อยู่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคารจอดรถ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯมีสำนักงานอยู่ 2 แห่งคือ:-
- สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคารจอดรถ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
- สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง D 206 ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหี่ย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 508 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210)

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่สำคัญของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มูลนิธิฯ”) โดยสรุปมีดังต่อไปนี้:-

2.1 หลักเงินค้าง
งบการเงินของมูลนิธิฯโดยทั่วไปได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเงินค้าง

2.2 ช้าง
ช้างที่ได้จากการซื้อด้วยเงินบริจาคแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ช้างที่ได้จากการบริจาคแสดงด้วยราคายุติธรรมที่ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯจะตัดจำหน่ายช้างออกจากงบดุลเมื่อช้างผ่านพิธีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

2.3 อุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

สำนักงานเคลื่อนที่ - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน - 5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์ - 5 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น - 5 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง

2.4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากมูลนิธิฯเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

2.5 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณี ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3. ช้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มูลนิธิฯมีช้างที่อยู่ในความดูแลดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ได้รับ
บริจาค
ช้างที่ได้
จากการซื้อ
ด้วยเงินบริจาค
รวม
ช้างที่ผ่านพิธีการปล่อยคืนช้างสู่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 15 - 15
ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 1 9 10
รวม 16 9 25

4. เงินทุนระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มูลนิธิฯ มีเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลรวม 6 ล้านบาท โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.90 ต่อปี ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2557

5. อุปกรณ์ – สุทธิ
(หน่วย : บาท)
สำนักงาน
เคลื่อนที่
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
อื่นๆ รวม
ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2546 - 426,279 264,799 864,206 - 148,204 1,703,488
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการรับบริจาค - 19,900 295,110 - - - 315,010
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค 373,150 283,592 26,700 706,838 1,185,543 563,769 3,139,592
ตัดจำหน่ายโดยการบริจาค - - (204,370) (85,646) - - (290,016)
31 ธันวาคม 2547 373,150 729,771 382,239 1,485,398 1,185,543 711,973 4,868,074
ค่าเสื่อมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2546 - 47,557 55,517 147,445 - 1,895 252,414
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 27,383 123,019 78,355 232,813 - 59,794 521,364
ตัดจำหน่ายโดยการบริจาค - - (6,885) (22,842) - - (29,727)
31 ธันวาคม 2547 27,383 170,576 126,987 357,416 - 61,689 744,051
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2546 - 378,722 209,282 716,761 - 146,309 1,451,074
31 ธันวาคม 2547 345,767 559,195 255,252 1,127,982 1,185,543 650,284 4,124,023
ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547 521,364
2546 252,414

6. ทุนทรัพย์เริ่มแรก
ทุนทรัพย์เริ่มแรกประกอบด้วยเงินบริจาคจำนวน 0.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.27 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

7. รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการรับบริจาคสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 แยกตามประเภทของผู้บริจาคดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : บาท)
2547 2546
กระทรวงการคลัง - 50,000,000
นิติบุคคล 1,356,959 58,500
บุคคลธรรมดา 473,480 16,645
ตู้รับบริจาค 213,718 -
รวม 2,044,157 50,075,145

8. จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

2547  2546 
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน) 23 21
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (บาท) 3,258,997 2,754,639

9. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการของมูลนิธิฯแล้ว

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๘๘๘ อาคาร ไอ ทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๗-๘ แฟกซ์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๙

อีเมล์ : erf2545@gmail.com