มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ : Elephant Reintroduction Foundation
ประจำปี
รายงานงบการเงิน
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เสนอต่อคณะกรรมการของ
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งค้าหากำไร ซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่มูลนิธิฯใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อนึ่ง เนื่องจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่หวังผลกำไร การรับรู้รายการและการรายงานในงบการเงินจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกิจการที่ไม่หวังผลกำไร

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ : 11 เมษายน 2549มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2548 2547
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
5,461,779 30,523,175
เงินลงทุนชั่วคราว
3 1,993,594 -
ช้าง
4 6,907,235 3,425,600
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 
ลูกหนี้จากการฟ้องร้องเนื่องจากผิดสัญญา
275,000 -
ดอกเบี้ยค้างรับ
311,325 -
อื่นๆ
222,321 219,105
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 15,171,254 34,167,880
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
3 24,630,081 6,000,000
อุปกรณ์ – สุทธิ
4 7,272,402 4,124,023
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
30,000 875,101
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 31,932,483 10,999,124
รวมสินทรัพย์ 47,103,737 45,167,004
หนี้สินและกองทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
108,371 101,313
เงินสะสมรอโอนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
136,988 270,579
อื่นๆ
24,296 23,944
รวมหนี้สินหมุนเวียน 269,655 395,836
กองทุนสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก
6 776,911 776,911
ยอดคงเหลือของกองทุน
46,057,171 43,994,257
รวมกองทุนสะสม 46,834,082 44,771,168
รวมหนี้สินและกองทุนสะสม 47,103,737 45,167,004

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2548 2547
รายได้
รายได้จากการรับบริจาค
7 7,868,392 2,044,157
ดอกเบี้ยรับ
1,038,444 426,527
รายได้อื่น
87,764 1,440
รวมรายได้ 8,994,600 2,472,124
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
6,931,686 7,150,014
รวมค่าใช้จ่าย 6,931,686 7,150,014
รายได้ส่วนที่เกินกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2,062,914 (4,677,890)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หน่วย : บาท)
กองทุนรวมสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก ยอดคงเหลือของกองทุน รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 776,911 48,672,147 49,449,058
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - (4,677,890) (4,677,890)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 776,911 43,994,257 44,771,168
รายได้ส่วนที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - 2,062,914 2,062,914
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 776,911 46,057,171 46,834,082

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังกำไรและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยมีที่อยู่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 624 อาคารเยาวราชเพลส ห้อง 209 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯมีสำนักงานอยู่ 3 แห่งคือ:-
- สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 624 อาคารเยาวราชเพลส ห้อง 209 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
- สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง D 206 ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหี่ย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
- สำนักงานลพบุรี ตั้งอยู่ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 508 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210)

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่สำคัญของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มูลนิธิฯ”) โดยสรุปมีดังต่อไปนี้:-

2.1 หลักเงินค้าง
งบการเงินของมูลนิธิฯโดยทั่วไปได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเงินค้าง

2.2 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

2.3 ช้าง
ช้างที่ได้จากการซื้อด้วยเงินบริจาคแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ช้างที่ได้จากการบริจาคแสดงด้วยราคายุติธรรมที่ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ จะตัดจำหน่ายช้างออกจากงบดุลเมื่อช้างผ่านพิธีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาต

2.4 อุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

สำนักงานเคลื่อนที่ - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน - 5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์ - 5 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น - 5 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง

2.5 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากมูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210) จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

2.6 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณี ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3. เงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ของเงินลงทุนชั่วคราวและเงินทุนระยะยาว ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
2548 2547
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ  
 ตั๋วเงินคลัง
1,993,594 -
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 1,993,594 -
เงินลงทุนระยะยาว    
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ    
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
12,370,736 -
หุ้นกู้
5,759,345 -
เงินลงทุนระยะยาวถือโดยมูลนิธิฯ    
พันธบัตรรัฐบาล
6,500,000 6,000,000
รวมเงินลงทุนระยะยาว 24,630,081 6,000,000

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลตาม "สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล" ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำสัญญาดังกล่าวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อมอบหมายให้บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ ("กองทุนฯ") เพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ โดยบริษัทดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมในการฝากสินทรัพย์ของกองทุนฯ ในอัตราร้อยละต่อปีตามที่ระบุในสัญญาของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

4. ช้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มูลนิธิฯมีช้างที่อยู่ในความดูแลดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ได้รับ
บริจาค
ช้างที่ได้
จากการซื้อ
ด้วยเงินบริจาค
รวม
ช้างที่ผ่านพิธีการปล่อยคืนช้างสู่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 11 - 11
ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 2 17 19
รวม 13 17 30

5. อุปกรณ์ – สุทธิ
(หน่วย : บาท)
สำนักงาน
เคลื่อนที่
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
อื่นๆ รวม
ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2547 373,150 729,771 382,239 1,485,398 1,185,543 711,973 4,868,074
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค/โอนเข้า - 3,880,005 92,520 1,067,300 2,339,414 409,469 7,788,708
โอนออก - - - - (3,465,927) - (3,465,927)
31 ธันวาคม 2548 373,150 4,609,776 474,759 2,552,698 59,030 1,121,442 9,190,855
ค่าเสื่อมราคาสะสม :  
31 ธันวาคม 2547 27,383 170,576 126,987 357,416 - 61,689 744,051
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 74,589 426,081 80,397 401,614 - 191,721 1,174,402
31 ธันวาคม 2548 101,972 596,657 207,384 759,030 - 253,410 1,918,453
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2547 345,767 559,195 255,252 1,127,982 1,185,543 650,284 4,124,023
31 ธันวาคม 2548 271,178 4,013,119 267,375 1,793,668 59,030 868,032 7,272,402
ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547 521,364
2548 1,174,402

6. ทุนทรัพย์เริ่มแรก
ทุนทรัพย์เริ่มแรกประกอบด้วยเงินบริจาคจำนวน 0.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.27 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

7. รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการรับบริจาคสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 แยกตามประเภทของผู้บริจาคดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : บาท)
  2548 2547
นิติบุคคล 2,326,987 1,356,959
บุคคลธรรมดา 4,354,875 473,480
ตู้รับบริจาค 1,186,530 213,718
รวม 7,868,392 2,044,157

8. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มูลนิธิฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าอาคารและบริการจำนวน 0.13 ล้านบาท (2547 : ไม่มี)

9. จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

2548 2547 
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน) 21 23
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (บาท) 3,094,671 3,258,997

10. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจของมูลนิธิฯ ในวันที่ 11 เมษายน 2549

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๘๘๘ อาคาร ไอ ทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๗-๘ แฟกซ์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๙

อีเมล์ : erf2545@gmail.com