มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ : Elephant Reintroduction Foundation
ประจำปี
รายงานงบการเงิน
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เสนอต่อคณะกรรมการของ
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งค้าหากำไร ซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่มูลนิธิฯใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของมูลนิธิฯเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อนึ่ง เนื่องจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่หวังผลกำไร การรับรู้รายการและการรายงานในงบการเงินจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกิจการที่ไม่หวังผลกำไร


ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ : 29 มีนาคม 2554


มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2553 2552
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6 12,795,448 19,547,209
เงินลงทุนชั่วคราว
7 5,309,629 3,000,830
ช้าง
8 30,730,485 28,450,485
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 
ดอกเบี้ยค้างรับ
286,065 272,418
อื่นๆ
307,712 323,237
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 49,429,339 51,594,179
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
7 22,679,534 20,314,000
อุปกรณ์ – สุทธิ
9 2,048,342 2,745,141
เงินมัดจำ
131,610 131,610
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,877,486 23,190,751
รวมสินทรัพย์ 74,306,825 74,784,930
หนี้สินและกองทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
118,527 94,609
เงินสะสมรอโอนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1,003 1,879
อื่นๆ
43,381 25,299
รวมหนี้สินหมุนเวียน 162,911 121,787
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
23,917 23,917
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
23,917 23,917
รวมหนี้สิน
186,828 145,704
กองทุนสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก
10 776,911 776,911
ยอดคงเหลือของกองทุน
73,343,086 73,862,315
รวมกองทุนสะสม 74,119,997 74,639,226
รวมหนี้สินและกองทุนสะสม 74,306,825 74,784,930

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 255
2
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2553 2552
รายได้
รายได้จากการรับบริจาค
11 11,864,215 22,183,784
ดอกเบี้ยรับ
1,290,662 1,247,446
รายได้อื่น
140,874 25,057
รวมรายได้ 13,295,751 23,456,287
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
11,384,980 11,022,060
ค่าใช้จ่ายอื่น
2,430,000 11,794,703
รวมค่าใช้จ่าย 13,814,980 22,816,763
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี (519,229) 639,524

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 255
3 และ 2552
(หน่วย : บาท)
กองทุนรวมสะสม
ทุนทรัพย์เริ่มแรก ยอดคงเหลือของกองทุน รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 776,911 73,222,791 73,999,702
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - 639,524 639,524
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 776,911 73,862,315 74,639,226
       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 776,911 73,862,315 74,639,226
รายได้ส่วนที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี - (519,229) (519,229)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 776,911 73,343,086 74,119,997

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 255
3 และ 2552

1. ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ("มูลนิธิฯ") จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังกำไรและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง ที่อยู่ตามที่ี่จดทะเบียนของมูลนิธิฯ อยู่ที่ 255-257 ชั้น7 อาคารฮั่วเซ่งเฮง ชั้น7 ซอยมังกร ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯมีสำนักงานอยู่ 3 แห่งคือ:-
- สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 255-257 ชั้น7 อาคารฮั่วเซ่งเฮง ชั้น7 ซอยมังกร ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
- สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง D 206 ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
- สำนักงานลพบุรี ตั้งอยู่ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 508 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีมูลนิธิฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

3.1 ในระหว่างปีปัจจุบันสภาวิชาชีพได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (เว้นแต่แม่บทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที)

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัฐชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19) ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้วยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับที่ี่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับที่ 6 การสำรวจและประเมิณค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 รายได้- รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบัญชีแบับที่ 12 ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น


3.2
นอกจากนี้สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานการบัญชีชุดเฉพาะสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ซึ่งคาดว่าจะออกประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวได้ภายในต้นปี 2554 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะอาจเลือกจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีชุดปัจจุบันได้

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของมูลนิธิฯ อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเลือกจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีชุดใด


4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เกณฑ์คงค้าง
งบการเงินของมูลนิธิฯโดยทั่วไปได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

4.4 ช้าง
ช้างที่ได้จากการซื้อด้วยเงินบริจาคแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ช้างที่ได้จากการบริจาคแสดงด้วยราคายุติธรรมที่ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯจะตัดจำหน่ายช้างออกจากงบดุลเมื่อช้างสูญหายเกิน 1 ปี หรือเสียชีวิต

4.5 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

สำนักงานเคลื่อนที่ - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน - 5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์ - 5 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น - 5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง


4.6 ผลประโยชน์พนักงาน
มูลนิธิฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้างและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

4.7 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากมูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 210) จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร


5. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมุติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)
2553 2552
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถือโดยมูลนิธิ
เงินสด 20,000 20,000
เงินฝากธนาคาร 6,542,983 8,891,681
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 3,003,830 3,003,840
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิ    
เงินฝากธนาคาร 3,234,519 643,720
พันธบัตรรัฐบาล 1,998,153 9,991,808
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย 999,793 -
รวมเงินลงทุนระยะยาว 12,795,448 19,547,209

7. เงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย


(หน่วย : บาท)
2553 2552
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ  
หุ้นกู้
5,309,629 3,003,830
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 5,309,629 3,003,830
เงินลงทุนระยะยาว    
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ    
เงินฝากประจำ
1,000,000 -
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
8,079,303 1,476,114
หุ้นกู้
7,618,231 12,337,886
เงินลงทุนระยะยาวถือโดยมูลนิธิฯ    
พันธบัตรรัฐบาล
6,000,000 6,500,000
รวมเงินลงทุนระยะยาว 22,697,534 20,314,000

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นเงินลงทุนตาม "สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล" ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำสัญญาดังกล่าวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อมอบหมายให้บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ ("กองทุนฯ") เพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ โดยบริษัทดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมในการฝากสินทรัพย์ของกองทุนฯ ในอัตราร้อยละต่อปีตามที่ระบุในสัญญาของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

8. ช้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลนิธิฯ มีช้างที่อยู่ในความดูแลดังต่อไปนี้ :

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ได้รับ
บริจาค
ช้างที่ได้
จากการซื้อ
ด้วยเงินบริจาค
รวม
ช้างที่ผ่านพิธีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 7 - 7
ช้างที่อยู่ในการควบคุมของมูลนิธิฯ 3 58 61
รวม 10 58 68

ในระหว่างปี 2553 ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย : เชือก)
ช้างที่ผ่านพิธี
การปล่อยคืน
สู่ธรรมชาติ
แต่ยังอยู่ใน
ความดูแลของ
มูลนิธิฯ
ช้างที่อยู่ใน
การควบคุม
ของมูลนิธิฯ
รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 9 54 63
ซื้อเพิ่ม - 5 5
ได้รับบริจาค - 1 1
เสียชีวิต (2) (5) (7)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 7 61 68

9. อุปกรณ์

(หน่วย : บาท)
สำนักงาน
เคลื่อนที่
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
และ
อุปกรณ์
อื่นๆ รวม
ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2552 554,650 5,361,518 674,531 4,371,063 1,452,638 12,414,400
ซื้อเพิ่มด้วยเงินบริจาค/โอนเข้า - 117,439 13,735 - 738,250 869,424
บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - -) -) (695,385) (7,688) (703,073)
31 ธันวาคม 2553 554,650 5,478,957 688,266 3,675,678 2,183,200 12,580,751
ค่าเสื่อมราคาสะสม :  
31 ธันวาคม 2552 497,7926 4,394,453 518,739 3,159,591 1,098,684 9,669,259
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 36,280 717,709 90,683 581,441 136,639 1,562,752
ค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนที่บริจาคออกไป/ตัดจำหน่าย - - - (695,384) (4,218) (699,602)
31 ธันวาคม 2553 534,072 5,112,162 609,422 3,045,648 1,231,105 10,532,409
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2552 56,858 967,065 155,792 1,211,472 353,954 2,745,141
31 ธันวาคม 2553 20,578 366,795 78,844 630,030 952,095 2,048,342
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
2552 2,013,397
2553 1,562,752

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลนิธิฯมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 6.6 ล้านบาท (2552:3.34 ล้านบาท)

10. ทุนทรัพย์เริ่มแรก
ทุนทรัพย์เริ่มแรกประกอบด้วยเงินบริจาคจำนวน 0.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.27 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

11. รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการรับบริจาคสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามประเภทของผู้บริจาคดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : บาท)
  2553 2552
นิติบุคคล 8,001,650 15,632,888
บุคคลธรรมดา 2,397,727 4,958,701
ตู้รับบริจาค 1,464,838 1,592,195
รวม 11,864,215 22,183,784

12. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้


(หน่วย : บาท)
2553 2552
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 6,076,626 5,489,228
ค่าเสื่อมราคา 1,562,752 2,013,397
ค่าตัดจำหน่ายช้าง 2,430,000 1,205,000
ค่าบริจาคอุปกรณ์ - 10,569,366
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน 521,640 524,847

13. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลนิธิฯและพนักงานของมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมูลนิธิฯจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของมูลนิธิฯ ในระหว่างปี 2553 มูลนิธิฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 427,114 บาท ( 2552:379,307 บาท)

14. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

มูลนิธิฯได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่และบริการในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลนิธิฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังน

.
 

ล้านบาท

จ่ายชำระภายใน

ภายใน 1 ปี

0.2


15. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของมูลนิธิฯ ในวันที่ 29 มีนาคม 2554

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
๘๘๘ อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๗-๘ แฟกซ์ (+๖๖) ๐-๒๕๑๒๒๖๒๙

อีเมล์ : erf2545@gmail.com